مطالعات جامع زنجیره ارزش هیدروکلریک اسید

به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش هیدروکلریک اسید به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید پتاسیم سولفات در شرکت صنعت پتاس آسیا مطالعات امکان سنجی روی محصولات پایین دست این محصول انجام شده است و بر اساس این مطالعات محصولاتی که تولید آنها از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر است، معرفی گردیده اند.

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت صنعت پتاس آسیا
خدمات انجام شده مطالعات امکان سنجی مقدماتی محصولات پایین دست هیدروکلریک اسید تولیدی در فرآیند تولید سولفات پتاسیم
شروع پروژه فروردین ماه 1400
مدت اجرا 4 ماه
تعداد PFS ها 21 محصول
خروجی پروژه 305 صفحه گزارش شامل مطالعات فنی، اقتصادی و بازاری محصولات پایین دستی