معرفی و بررسی بازار کاستیک سودا در ایران و جهان

فاز اول مطالعات امکان سنجی ماده کاستیک سودا که شامل معرفی و بررسی بازار است انجام شده است. مهمترین سرفصل های بررسی شده به صورت زیر است:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت تداوم نیرو سرزمین پارس
خدمات انجام شده معرفی و بررسی بازار کاستیک سودا در ایران و جهان
شروع پروژه اردیبهشت ماه 1400
مدت اجرا 1 ماه
خروجی پروژه 150 صفحه گزارش مطالعات بازار