مطالعات بازار جامع فوماریک اسید خوراکی و رزین های پلی استر غیر اشباع

مطالعات جامع جهت روشن شدن وضعیت بازار رزین‌های پلی‌استر غیراشباع و همچنین فوماریک اسید در داخل و خارج از کشور انجام شده و سعی شده است بازار مبهم و پیچیده این دو محصول شفاف گردد. همچنین در انتها استراتژی‌های مناسب برای شرکت مدبران شیمی جهت عرضه این محصول به بازار و نوع گریدهای مناسب تبیین شده است.

مهمترین موارد بررسی شده در گزارش ها:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت شیمیایی مدبران شیمی
خدمات انجام شده مطالعات امکان سنجی جامع بازار دو محصول فوماریک اسید خوراکی و رزین های پلی استر غیر اشباع
شروع پروژه اسفند 1400
مدت اجرا 3 ماه
خروجی پروژه 600 صفحه گزارش مطالعات بازار دو محصول