مطالعات امکان سنجی زیست محیطی

خدمات ارائه شده به صورت زیر است:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت پرشین توسعه مارشنان
خدمات انجام شده تهیه مطالعات امکان سنجی زیست محیطی و مشارکت در اخذ تاییدیه های سازمان محیط زیست و سازمان غذا و دارو برای طرح مارشنان
شروع پروژه آبان ماه 1399
مدت اجرا 4 ماه
خروجی پروژه