مشاوره فنی و راه اندازی واحد کلر آلکالی

واحد کلر آلکالی پتروشیمی پارس کیمیا کلر تحت نظارت راهبردی شرکت توسعه پارک های شیمیایی ایرانیان در بهمن ماه 99 با حضور جمعی از مسئولین به بهره برداری رسید.

خدمات شرکت توسعه پارک های شیمیایی ایرانیان(تپشا) در طول احداث و بهره برداری:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلر
خدمات انجام شده مشاوره در راه اندازی واحد کلرآلکالی(انجام شده) مشاوره راهبردی در بهره برداری واحد کلرآلکالی( در حال انجام)
شروع پروژه آذر ماه 1397
مدت اجرا در حال اجرا

1
2
3
4
2
157859384
image_2021_2_1-9_7_16_704_diO-1
image_2021_2_1-9_7_13_542_7vq