مشاوره فنی، حقوقی و اقتصادی با هدف تنظیم قرارداد EPC احداث واحد کلرآلکالی مارشنان

همکاری با شرکت پرشین توسعه مارشنان جهت ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی، اقتصادی و حقوقی در راستای تعیین پیمانکار و تنظیم قرارداد EPC  طرح احداث واحد کلرآلکالی مارشنان بوده است. لیست مهمترین عناوین خدمات ارائه شده به صورت زیر است:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت پرشین توسعه مارشنان
خدمات انجام شده مشاوره فنی، حقوقی و مدیریتی در انتخاب پیمانکاران مناسب جهت احداث واحد کلرآلکالی
شروع پروژه خرداد ماه 97
مدت اجرا 4 ماه