طراحی پایه، تفصیلی و مشاوره در اجرای واحد تولید کلسیم کلرید مایع ( پارس کیمیا کلر )

ارائه خدمات طراحی، جانمایی، مشاوره مدیریت تولید و راه اندازی و آموزش بهره برداری خط تولید محلول کلسیم کلرید برای شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلر انجام شده است. این واحد به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصول جانبی این شرکت احداث و به بهره برداری رسیده است. مهمترین عناوین خدمات ارائه شده در این پروژه به صورت زیر است:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلر
خدمات انجام شده طراحی، جانمایی و مشاوره در راه اندازی و مدیریت تولید واحد تولید محلول کلسیم کلرید
شروع پروژه مهرماه 1400
مدت اجرا 5 ماه