طراحی سیستم مدیریت پساب

مشاوره مدیریت زیست محیطی جمع آوری پساب های واحدهای کلرید کلسیم، سولفات پتاسیم و یوتیلیتی و طراحی و جانمایی سیستم امحاء پساب (waste area) کارخانه شرکت معدنی املاح ایران.

خدمات ارائه شده در این پروژه:

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت معدنی املاح ایران
خدمات انجام شده طراحی پایه و تفصیلی سیستم مدیریت پساب کارخانه و تهیه مدارک فنی مربوطه (PFD,P&ID, لیست تجهیزات، جانمایی تجهیزات، Site Plan و…)
شروع پروژه خرداد 1400
مدت اجرا 2 ماه