پروژه ها

طراحی پارک یکپارچه شیمیایی و مطالعات زنجیره ارزش

طراحی پارک شیمیایی با محوریت محصولات اصلی و جانبی


طراحی پارک شیمیایی با محوریت کلرآلکالی

مطالعات جامع زنجیره ارزش هیدروکلریک اسید

پارک شیمیایی گوگرد

طراحی مفهومی پارک یکپارچه گوگرد

مشاوره فنی مهندسی


مشاوره فنی و راه اندازی واحد کلر آلکالی

طراحی پایه و تفصیلی سیستم مدیریت پساب

طراحی پایه، تفصیلی و مشاوره در اجرای واحد تولید کلسیم کلرید مایع

طراحی پایه، تفصیلی و مشاوره در اجرای واحد تولید کلسیم کلرید مایع

پرشین توسعه مارشنان

مشاوره فنی، حقوقی و اقتصادی با هدف تنظیم قرارداد EPC احداث واحد کلرآلکالی مارشنان

مطالعات امکان سنجی و بازار

مدبران شیمی

مطالعات بازار جامع فوماریک اسید خوراکی و رزین های پلی استر غیر اشباع

مطالعات امکان سنجی مخازن نگهداری فرآورده های نفتی در بندر امام خمینی

تداوم نیرو

مطالعات بازار کاستیک سودا در ایران و جهان

مطالعات بازار داخلی و خارجی نمک

پرشین توسعه مارشنان

مطالعات امکان سنجی زیست محیطی

توسعه پایدار


طرح جامع کنترل گرد و غبار