تیم ما

آرش دولت آبادی
مدیر ارشد فنی

فوق لیسانس مهندسی شیمی
8 سال سابقه کار

احسان بهزادنژاد
مدیر عامل

فوق لیسانس مدیریت اجرایی، لیسانس مهندسی شیمی
17 سال سابقه کار

محمد قاسمی
مدیر ارشد فنی

فوق لیسانس مهندسی شیمی
10 سال سابقه کار

مهدی زرفشانی
قائم مقام مدیرعامل

لیسانس مهندسی عمران
15 سال سابقه کار