فاز اول: مطالعات فنی پایه

فاز مطالعات فنی پایه شامل بررسی و معرفی منابع اصلی و زیرساخت‌ها در مکان انجام پروژه، معرفی محصولات احتمالی بر اساس منابع، انجام مطالعات توجیه‌پذیری مقدماتی( pre-feasibility studies or PFS) و مطالعات عدم توجیه‌پذیری مقدماتی(pre-unfeasibility studies or PUFS) این محصولات می‌باشد.

شرکت تپشا این فاز را در چهار مرحله اجرا می‌کند. در مرحله اول، مطالعات میدانی به منظور ارزیابی خصوصیات اقلیمی، ویژگی‌های جغرافیایی، لرزه‌نگاری و نظایر آن برای مناطق مشخص شده انجام می‌شود. سپس متخصصان داده‌های مواد اولیه، زیرساخت‌های موجود و ممکن، همه خوراک‌ها/ محصولات/ مواد مورد نیاز واحدهای فعال و در حال ساخت و منابع انسانی مربوط به مناطق مدنظر را جمع‌آوری می‌کنند و این کار را با مشاهده مستقیم، مصاحبه، آنالیز و بررسی مدارک رسمی انجام می‌دهند. در مرحله بعد، همه محصولات ممکن با طوفان فکری معرفی می‌شوند و مطالعات توجیه‌پذیری مقدماتی در سه بعد مالی/ فنی/ بازار برای این محصولات انجام می‌شود. در نهایت، لیست محصولات ممکن شناسایی می‌گردند.