فاز چهارم: احداث پارک صنعتی

این فاز، نتیجه تمامی مراحلی است که در فازهای قبلی انجام شده است. شرکت تپشا یک برنامه جامع برای ایجاد پارک‌های صنعتی فراهم می‌کند و در این راستا توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه آموزش خواهند یافت تا با وظایف اصلی خود در ساخت یک پارک صنعتی آشنا شوند. علاوه بر این، تپشا می‌تواند از آن‌ها در تمام کارها و خدمات مربوطه پشتیبانی کند و به سازماندهی ساختار مدیریت پارک کمک کند. در نهایت، ما یک طرح جامع توسعه (Master Development Plan) ارائه می‌دهیم که چشم‌اندازی را برای هدایت رشد و توسعه یک پارک صنعتی در دهه‌های آینده ارائه می‌دهد.