فاز سوم: طرح جامع پارک‌ صنعتی

هدف نهایی این مرحله ارائه طرح جامع پارک صنعتی است. این سند فقط یک نمایش از جانمایی ظاهری طرح نیست بلکه پیچیدگی و ارزش بیشتری دارد. این طرح یک چالش است که منجر به افزایش تولید و به حداکثر رساندن سود خالص می‌شود. در ابتدا زنجیره‌های ارزشی که در مرحله قبلی ایجاد شده است برای مدیریت اولویت فرآیندها و واحدها مورد مطالعه قرار می‌گیرند، سپس مسائل استراتژیک مانند مدل کسب و کار پارک، انتقال تکنولوژی و توجیه‌پذیری محیط زیستی / اجتماعی / سیاسی پارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در مرحله بعد، مطالعات مفهومی به منظور تشریح و تجسم بخش­های اساسی واحدهای صنعتی، زنجیره‌ها و کل پارک انجام می‌پذیرد. مواردی مانند نمودار جریان بلوکی (BFD)، شبیه سازی فرآیند اولیه، انتخاب فرایند / شناسایی نیازها / استراتژی فرآیند، برآورد هزینه (CAPEX و OPEX)، جانمایی و … باید به عنوان هدف از استراتژی طراحی مفهومی و در راستای به حداقل رساندن احتمال اشتباه، مدیریت هزینه‌ها، ارزیابی خطرات و ارزیابی پتانسیل موفقیت پروژه موردنظر مدنظر گرفته شود. اجرای فازبندی با توجه به فازبندی سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی زمانی و مالکیتی و … برنامه ریزی شده است. در نهایت نقشه راه، تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تصمیماتی اتخاذ نمایند که می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.