فاز سوم : طراحی فنی و سرمایه‌گذاری

فاز طراحی فنی و سرمایه‌گذاری یک مرحله ضروری و پیچیده برای ساخت یک واحد صنعتی است. پس از انجام مطالعات امکان‌سنجی برای یک پروژه، این مرحله با طراحی مفهومی پروژه آغاز می‌شود، با مدیریت استراتژیک ادامه می‌یابد و در نهایت منجر به انعقاد یک قرارداد EPC می‌شود. در این فاز مجموعه‌ای از پارامترهای متقابل وابسته مانند تحلیل‌های علمی، فنی، مالی، محیطی، اجتماعی، سیاسی و استراتژیک برای انتخاب تکنولوژی، پیمانکار و بازار هدف استفاده می‌شود.

شرکت تپشا با تیم متخصص و مشاوران برجسته می‌تواند به سرمایه گذاران و یا پیمانکاران ایشان در هر مرحله از مدیریت طرح، تهیه طرح جامع پروژه، انعقاد قرارداد و اجرای طرح مشاوره تخصصی دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از موفقیت سرمایه‌گذاری خود با تکیه بر تجربه، تیم فنی، مشاوران خبره و تخصص شرکت اطمینان داشته باشند.