فاز دوم: پیش سرمایه‌گذاری

ایده‌هایی که فیلترهای اولیه را در فاز اول گذرانده‌اند و پتانسیل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، در این مرحله به طور عمیق مورد مطالعه قرار می‌گیرند. شرکت تپشا یک ایده را از نظر بازار، فنی و اقتصادی مورد مطالعات امکان‌سنجی قرار می‌دهد تا این ایده‌های بالقوه به فاز بعدی یعنی فاز  سرمایه‌گذاری راه یابند. در نهایت در این مرحله مطالعات امکان سنجی جامع انجام گرفته  بایستی تمامی اطلاعات لازم برای ورود به مرحله سرمایه‌گذاری را فراهم نماید.