فاز اول: توسعه ایده و پژوهش

در این فاز، شرکت تپشا فرصتی را فراهم ساخته تا  از ایده‌های فنی / اقتصادی / بهبود فرآیند که از نظر سرمایه‌گذاری قابل توجه هستند و توسط شخص ثالت حقیقی یا حقوقی/ سرمایه‌گذاران/ منابع دانشی تپشا پیشنهاد شده‌اند، حمایت ‌کند.

ایده‌های بالقوه با توجه به شرایط مکانی و زمانی، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این ایده‌ها با توجه به دانش تحلیل بازار و تجارب فنی شرکت تپشا، انتخاب شده و به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود. با توجه به دسترسی شرکت به منابع سرمايه‌گذاری خطرپذیر، ايده‌ها می‌توانند به فاز بعدی یعنی فاز پيش سرمايه‌گذاری وارد شوند.