آمایش سرزمین

آمایش سرزمین، روش کلی برای جمع‌آوری داده‌ها حول منابع، مواد اولیه و محصولات می‌باشد که این روش شامل مشاهده و مصاحبه است. داده‌ها در مورد پتانسیل‌ها، دسترسی‌ها، گردش کارها، ناکارآمدی‌ها و محیط‌های سازمانی و فیزیکی پارک‌های شیمیایی جمع‌آوری می‌شوند.

محققان شرکت تپشا منابع مطالعاتی را بررسی کرده و داده‌ها و مطالب مختلفی را از منابع مختلف علمی و آزمایشگاهی جمع‌آوری می‌کنند. مشاهدات انجام گرفته ممکن است مستقیم باشد که در این صورت محقق در واقع در طول کار حضور دارد؛ همچنین تحقیقات می‌تواند به صورت غیرمستقیم انجام شود که در این صورت وظیفه محوله در دفتر کار صورت می‌پذیرد. این روش برای جمع‌آوری الزامات پارک‌های شیمیایی و همچنین برای مطالعه فرآیندها و واحدهای اجرا شده مفید است.

آمایش سرزمین