طراحی پایه، تفصیلی و مشاوره در اجرای واحد تولید کلسیم کلرید مایع ( صنعت پتاس آسیا)

ارائه خدمات طراحی پایه و تفصیلی و همچنین مشاوره در اجرای فرآیند تولید کلسیم کلرید مایع برای شرکت صنعت پتاس آسیا انجام شده است. این واحد به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصول جانبی این شرکت و در ادامه مطالعات امکان سنجی توسعه زنجیره ارزش برای این شرکت احداث و به بهره برداری رسیده است.

مشخصات پروژه
کارفرما شرکت صنعت پتاس آسیا
خدمات انجام شده طراحی پایه، تفصیلی و مشاوره در احداث و بهره برداری واحد تولید کلسیم کلرید مایع
شروع پروژه شهریور 1400
مدت اجرا 3 ماه


20220421_125607aa

20220421_125825aa